شرکت چشم انداز ارتباط مجری طرح سیستم نظارت تصویری فاز یک کارخانه مگاموتور است و کلیه بستر‌های اجرایی شبکه و اتاق کنترل در این پروژه را انجام داده است.