مخابرات

پرداخت الکترونیک

تجارت ICT

نمایندگی BOSCH

پیمانکاری عمومی جریان ضعیف

خدمات فن آوری اطلاعات

طراحی و ساخت مراکز کنترل

ساخت تولید