پوشش کامل امنیتی استادیوم های ورزشی با راهکارهای Bosch Security Systems

مجموعه های تفریحی و ورزشی در معرض چالشهای امنیتی هستند و به طور قطع استادیوم های ورزشی در صدر این فهرست قرار دارند. بسیاری از استادیوم های ورزشی مدرن، مکانی چند منظوره هستند که از آنها برای میزبانی کنسرت ها و یا دیگر رویدادهای فرهنگی نیز استفاده می‌شود.

این امکانات که در آن هزاران نفر از مردم به طور منظم گرد هم می‌آیند باید با معیارهای امنیتی، ایمنی، ارتباطات و اتوماسیون ساختمان مطابق باشند.

چالش های امنیتی موجود در استادیوم ها :

  • ممانعت یا واکنش در برابر تخریب، آشوب
  • واکنش مناسب در هنگام بروز آتش سوزی و انفجار
  • محافظت از ورزشکاران و کارکنان
  • مدیریت تردد حجم عظیمی از تماشاگران
  • تفکیک جمعیت

راهکارهای ارائه شده توسط Bosch Security Systems کمک می‌کند تا مجموعه‌های تفریحی و فرهنگی، امنیت، ایمنی و چالشهای ارتباطی خود را مدیریت نمایند.

شرکت چشم انداز ارتباط نماینده رسمی Bosch Security در ایران

Reference: Boschsecurity.com/solutions