هوشمندسازی و یکپارچه سازی

انقلاب صنعتی چهارم (Fourth Industrial Revolution 4IR) چهارمین دوره اصلی از بدو انقلاب صنعتی است.
اینترنت اشیا و هوشمند سازی تجهیزات از جمله فناوری‌هایی است که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نتایج مهم این انقلاب کارخانه هوشمند هست. هدف از ایجاد کارخانه هوشمند خودکارسازی کارها است به گونه‌ای که دخالت انسان به حداقل برسد.
کارخانه هوشمند به ساختمان هوشمند صنعتی گفته می‌شود که دستگاه‌های موجود در آن با بهره گیری از اینترنت اشیا یک اکوسیستم هوشمند را جهت بهبود کارایی، پیوستگی میان عملیات‌های خود و برقراری امنیت تشکیل می‌دهند. هدف اصلی کارخانه هوشمند تولید هوشمند با تجهیزات تمام دیجیتال است. تولید هوشمند با اتوماسیون یا همان خودکارسازی تجهیزات همراه است.
هدف اصلی در کارخانه‌های هوشمند موضوع هوشمند سازی از همه جهت‌ها است. قسمت اعظم و بخش مهم کارخانه های هوشمند، هوشمندی مکانی است. یعنی قسمتی یا بخشی از کارخانه که حرکت می‌کند و حرکت آن اهمیت دارد، هوشمند سازی آن حرکت جزو هوشمندی مکانی هست.