اختراع ثبت شده در چشم انداز ارتباط

© اختراع ثبت شده موتور هوشمند شناسایی فرد بر اساس آنالیز تصویر عنبیه چشم

مدیریت بحران وزارت کشور

سامانه مدیریت جامع تصاویر (Video Monitoring System)

اجرا شده در مرکز مدیریت بحران وزارت کشور

پارکومتر

تولید دو مدل پارکومتر

اجرا شده در شهرهای ارومیه و تبریز

اپلیکیشن پارک حاشیه ای

اپلیکیشن مدیریت پارک حاشیه ای (TEZ Park)

اجرا شده در ارومیه و تبریز

سخت افزار و نرم افزار تاکسی‌متر

سخت افزار و نرم افزار تاکسی‌متر

تولید شده و در مرحله بازاریابی است.

سامانه مدیریت پرداخت الکترونیک

سامانه مدیریت پرداخت خرد الکترونیک Amarsin

تولید شده و در مرحله بازاریابی است

سامانه ثبت پلاک خودرو

سامانه ثبت پلاک خودرو و اعمال قانون

سامانه ثبت پلاک خودرو

سامانه ثبت پلاک خودرو و اعمال قانون

سامانه انتقال دیتا بر روی بستر صدا

سامانه انتقال دیتا بر روی بستر صدا

(Data Over Voice)